Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η EMC ΕΛΛΑΣ Α. Ε. (EMC), θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) , Ιδρύθηκε το 1998, είναι ο μόνος Αρμόδιος και Κοινοποιημένος φορέας για τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/EEC και 99/5/EC.

Ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, είναι η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 94649/8682/93/25-8-94 (ΦΕΚ Β 688) «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ» και η παροχή βοήθειας για την ουσιαστική εποπτεία της αγοράς.

Βρίσκεται στην Τανάγρα , 60 χλμ βόρεια της Αθήνας , μέσα στις ε γκαταστάσεις της ΕΑΒ ,

Η EMC διαθέτει περίπου 2.000 m 2 στεγασμένων και υπαίθριων χώρων .

Η εταιρεία EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον Τομέα του ελέγχου μέσω εργαστηριακών δοκιμών και της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/EK, 99/5/ΕΚ και τις απαιτήσεις των οδηγιών «Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης».

Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται με βάση τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και τεχνογνωσία .

Η οργανωτική διάταξη της εταιρείας και οι αμοιβαίες σχέσεις του προσωπικού καθορίζονται μέσω συγκεκριμένου οργανογράμματος

Η Διοίκηση εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η συμμετοχή προσωπικού της EMC ΕΛΛΑΣ σε τεχνικές επιτροπές( ΕΛΟΤ, HELLAS CERT, HELLAS LAB, R&TTECA, ECACB, TCBs κλπ) έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, διεθνείς συσκέψεις των φορέων πιστοποίησης (ECACB/NB/R&TTE CA), εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια εξασφαλίζουν την παρακολούθηση εξελίξεων σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος της EMC ΕΛΛΑΣ συμπεριλαμβανομένου και του Ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι και τις απαιτήσεις πιστοποίησης προϊόντων.