Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η EMC ΕΛΛΑΣ Α. Ε. (EMC), θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) , ιδρύθηκε το 1998.

Ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, είναι η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 94649/8682/93/25-8-94 (ΦΕΚ Β 688) «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ» και η παροχή βοήθειας για την ουσιαστική εποπτεία της αγοράς.

Βρίσκεται στην Τανάγρα , 60 χλμ βόρεια της Αθήνας , μέσα στις ε γκαταστάσεις της ΕΑΒ ,

Η EMC διαθέτει περίπου 2.000 m 2 στεγασμένων και υπαίθριων χώρων .

Η εταιρεία EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον Τομέα του ελέγχου μέσω εργαστηριακών δοκιμών και της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30/EK, 2014/53/(RED)EK, 2014/35/EK και τις απαιτήσεις των οδηγιών «Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης».

Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται με βάση τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και τεχνογνωσία .

Η οργανωτική διάταξη της εταιρείας και οι αμοιβαίες σχέσεις του προσωπικού καθορίζονται μέσω συγκεκριμένου οργανογράμματος

Η Διοίκηση εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η συμμετοχή προσωπικού της EMC ΕΛΛΑΣ σε τεχνικές επιτροπές( ΕΛΟΤ, HELLAS CERT, HELLAS LAB, ECACB, TCBs κλπ) έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, διεθνείς συσκέψεις των φορέων πιστοποίησης (ECACB/NB), εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια εξασφαλίζουν την παρακολούθηση εξελίξεων σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος της EMC ΕΛΛΑΣ συμπεριλαμβανομένου και του Ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι και τις απαιτήσεις πιστοποίησης προϊόντων.